Innehåll och upplägg:

1. Möte med den som är ansvarig för ledningsgruppen.
Vi vill ha en dialog kring ledarens bild av nuläget i ledningsgruppen. Vi vill också ställa frågor kring strukturer och strategier samt få en bild av relationerna och ”klimatet” i gruppen. Viktigt för oss är även att lyssna in den ansvarige ledarens intentioner, mål och visioner.
Vi vill även att deltagarna i ledningsgruppen via e-post inför ledningsgruppsmötet besvarar följande frågor:
  • Vad kännetecknar ledningsgruppen?
  • Hur ser du på din roll i ledningsgruppen?

Beräknad tid för mötet: c:a 2 timmar

2. Individuella samtal med cheferna i ledningsgruppen, vi samtalar bland annat om ledarrollen och rollen i ledningsgruppen.
Beräknad tid för mötet: c:a 1,5 timma/person

3. Deltagande i ledningsgruppsmöte.
Vi vill komma vid två tillfällen för att observera arbetssätt, strukturer och grupprocesser.
Deltagarna får fylla i ett eget skattningsschema om hur de har upplevt mötet.
Beräknad tid utifrån er planering vad gäller ledningsgruppsmöte.

4. Möte med ledningsgruppen där vi ömsesidigt rapporterar och diskuterar upplevelser och iakttagelser. Vi försöker identifiera gemensamma mål och visioner samt idéer kring hur vi kan bidra till ledningsgruppens vidare utveckling. Vi låser oss inte vid ett program.
Beräknad tid 3 tim

5. Möte med ansvarig för ledningsgruppen.
Med utgångsläge i vår kompetens och informationen från ovanstående möten, diskuterar vi idéer kring hur gruppen kan utvecklas för att nå sina mål.
Vi arbetar för att få till stånd en gemensam utvecklingsplan för ledningsgruppen.
Beräknad tid 2 tim

6. Utvecklingsprocessen.
Den börjar med 2 dagar på konferensgård. Dagarna bör komma i nära anslutning till ledningsgruppsobservationen. Vi arbetar utifrån de mål vi har kommit överens om i den gemensamma utvecklingsplanen och försöker att betona gruppens effektivitet, samverkan och resursutnyttjande.
Överenskommelse görs om hur en fortsättning ska se ut.
Tid 2 dagar

7. Uppföljning med återkoppling till uppdragsgivaren.
Beräknad tid 2 tim

Pris: Se separat offert.
Metod: erfarenhetsbaserad dialogpedagogik, blandade gruppaktiviteter och föreläsningar samt övningar som verktyg för utveckling av individ och grupprocess.

www.mkutbildningskonsult.se
Kontaktuppgifter: Madeleine Koserius
Mobil: 070 548 24 30
mk.utb@telia.com

www.marknadsorientering.se
Kontaktuppgifter: Joar Helgöy
Tel: 019 226 236
Mobil: 070 7568501
joar.helgoy@bredband